Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT: về việc chứng nhận, xác nhận thủy sản XK vào thị trường Châu Âu

Ngày 30/12/2015, Bộ NN và PTNT đã ban hành thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT thay thế thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/04/2011 về việc chứng nhận, xác nhận thủy sản XK vào thị trường Châu Âu.

 

TT50 có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2016 và thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT (TT28/2011) ngày 15/4/2011 quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác XK vào thị trường Châu Âu.

Thông tư này quy định trình tự, thủ tục, nội dung xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác và xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ thuỷ sản khai thác nhập khẩu để xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chứng nhận.

TT50/2015 cũng quy định rõ các thủ tục xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác như: Xác nhận nguyên liệu, chứng nhận, chứng nhận lại, xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản XK có nguồn gốc từ thủy sản khai thác NK.

Theo quy định tại thông tư này, Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã được thực hiện trước khi TT50 có hiệu lực thì vẫn có giá trị để chứng nhận thủy sản khai thác theo quy định.

Trước đó, ngày 10/12/2015, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có Công văn số 174/2015/CV-VASEP gửi Tổng Cục Thủy sản góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT. Trong đó có nêu 5 góp ý cho dự thảo thông tư này về việc: (1) Bổ sung việc xác nhận sản lượng khai thác vào Thông tư. (2) Thiết lập hệ thống quản lý điện tử; (3) Góp ý cho Điều 9 “Chứng nhận lại thủy sản khai thác”; (4) Góp ý nội dung của Điều 10; (5) Góp ý cho Phụ lục 8 “xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác NK”.

TT50/2015 đã tiếp thu một phần góp ý của VASEP để bổ sung, sửa đổi vào nội dung thông tư này.

Nguồn: vasep.com.vn