Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty

1. Cơ cấu tổ chức

2. Ban lãnh đạo Công ty

 

Biện Việt Nhu

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 

 

Lê Như Quỳnh

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Công Trinh

Giám đốc Kinh doanh 

Nguyễn Đăng Tín

Giám đốc Sản xuất

Nguyễn Văn Lâm

Giám đốc Dự Án