HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

   QA SVS

NĂNG LỰC SẢN XUẤT 

 

2 nhà máy SVS và SVSCM sản xuất

14.000 TẤN TP/NĂM

Ký hợp đồng liên kết với 6 HTX

2 vùng nuôi đạt tiêu chuẩn ASC

THỊ TRƯỜNG 

Thi truong

 

HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG

 

- Xây cầu nông thôn

- Tài trợ nhà cho người nghèo/ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn

- Tặng quà, tặng gạo cho người nghèo ăn tết

- Tài trợ học bổng cho học sinh nghèo/ con CBCNV học giỏi